ECAD Support i praktiken

  1. Vi träffas och gör en problembeskrivning, beskriver förväntat resultat och uppskattar arbetsmängd.
  2. Vi träffas för att bestämma vilka arbetsformer, som blir lämpligast. (arbetsplats, verktyg, konstruktionsregler/standards, kontaktperson/projektledare/ansvarig, gransknings-, rapporterings- och mötesfrekvens m.m.)
  3. Ärendet bearbetas i en testmiljö, skilt från produktionsmiljön, testas och kommu-niceras regelbundet med berörda parter.
  4. Lösning granskas mot förväntat resultat, införs i produktionmiljön, dokumenteras och godkänns.
  5. Uppdraget faktureras efter slutförande eller kan delas upp på delfakturor vid längre uppdrag än två arbetsveckor.

Det praktiska arbetet med ECAD Support går inte att enkelt göra en mall för, som passar i alla förekommande fall. Denna får göras upp för varje enskilt uppdrag. Det är inte heller ovanligt att det problem man vill lösa, bottnar sig i andra grundläggande problem, som visar sig när man börjar analysera saker närmare.